Изберете страница

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Велики Преслав

Извършихме обработка и подравняване на терена

Затревяване чрез хидропосев. Този метод на затревяване беше предпочетен съобразно спецификана на терена – наличието на големи откоси и остра денивелация.

С цел по-добро укрепване на засадените площи, използвахме тревни смески и храстовидни растителни видове с бързо развиваща се коренова система.

Поддръжка в тригодишен период.