Изберете страница
Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Велики Преслав

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Велики Преслав

Извършихме обработка и подравняване на терена

Затревяване чрез хидропосев. Този метод на затревяване беше предпочетен съобразно спецификана на терена – наличието на големи откоси и остра денивелация.

С цел по-добро укрепване на засадените площи, използвахме тревни смески и храстовидни растителни видове с бързо развиваща се коренова система.

Поддръжка в тригодишен период.

Пречиствателна станция Червен Бряг

Пречиствателна станция Червен Бряг

Цялостна обработка на почвата

Заравняване

Машинно затревяване

Засаждане на дървесно – храстова растителност

Отгледни грижи