Изберете страница
Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Велики Преслав

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Велики Преслав

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Велики Преслав

Извършихме обработка и подравняване на терена

Затревяване чрез хидропосев. Този метод на затревяване беше предпочетен съобразно спецификана на терена – наличието на големи откоси и остра денивелация.

С цел по-добро укрепване на засадените площи, използвахме тревни смески и храстовидни растителни видове с бързо развиваща се коренова система.

Поддръжка в тригодишен период.

Пречиствателна станция Червен Бряг

Пречиствателна станция Червен Бряг

Пречиствателна станция Червен Бряг

Цялостна обработка на почвата

Заравняване

Машинно затревяване

Засаждане на дървесно – храстова растителност

Отгледни грижи